واژگان مشترک گویش بختیاری میوند و گويش دزفولی

گویش بختیاری و گویش دزفولی وجه اشتراک بسیاری از لحاظ واژگان باهم دارند زیرا هردو گویش ( بختیاری و دزفولی ) زیر شاخه زبان لری می‌باشند که باز مانده از زبان خوزی قدیم است ،
در زیر توجه شما را با برخی از واژگان مشترک گویش بختیاری ( لهجه میوندی) و گویش دزفولی جلب می‌کنیم.