واژگان مشترک گویش بختیاری میوند و گويش دزفولی

تالیف و جمع آوری توسط : غلام اسماعیلی نیا لیوسی

گویش بختیاری و گویش دزفولی وجه اشتراک بسیاری از لحاظ واژگان باهم دارند زیرا هردو گویش ( بختیاری و دزفولی ) زیر شاخه زبان لری می‌باشند که باز مانده از زبان خوزی قدیم است ،

در زیر توجه شما را با برخی از واژگان مشترک گویش بختیاری ( لهجه میوندی) و گویش دزفولی جلب می‌کنیم. 

 

واژگان مشترک دزفولی و بختیاری با آغاز آ ، اَ ، اِ ، اُ

بختیاری     دزفولی    لاتین     فارسی

آ                   آ             A           آقا

آبَهلیل       آبَهلیل     Abahlil      بهلول

آخ          آخ           Ax       افسوس ، آه

آخُر        آخُر      Axor     آغُل حیوانات

آردبیز       آردبیز        Ardbiz       الک

آس پاس   آس پاس   AspAs    بیچیز

آساره       آساره       AsAreh    ستاره

آسو         آسو         Aso    آسان ، مانع در راه مالرو

آلِش       آلِش        Alesh       جابه جا

ُاُو          اُو            ow           آب

اُوخ      اُوخ         òx         احساس درد

اَخ تُف    اَخ تُف      axtof     بلغم دهان

اَخمِ تَخم    اَخمِ تَخم   axmetaxm   بداخلاق

اَخیر         اَخیر        axir      آخر

اُور          اُور            owr       ابر

  اِسبِید    اِسبِید     asbed     سفید

اِشکَس   اِشکَس   ashkas    شکست

اِشکَم     اِشکَم      ashkam    شکم

اِشناختن  اِشناختن   ashnAxten   شناختن

اَفتو       اَفتو       afto      آفتاب

اَمرو     اَمرو      amròo     امروز

اَمشو    اَمشو     amsho    امشب

اَمنیه    اَمنیه    amniyeh   ژاندارم

اِنجه اِنجه  اِنجه اِنجه  anjeh anjeh  خردشده

اَنگیر      اَنگیر     angir     انگور

اُسیّو      اُسیّو     osiyo    آسیاب

اِی دَس   اِی دَس   aydas  اینطرف

اُو دَس     اُو دَس    ow das  آنطرف

اِی سَر     اِی سَر     aysar    اینطرف

اُو سَر    اُو سَر    ow sar     آنطرف

اِی مُعاد  اِی مُعاد   aymoaAd  این موقع

واژگان مشترک دزفولی و بختیاری با آغاز «ب»

بختیاری    دزفولی     لاتین     فارسی
بادِتوس    بادِتوس    bAdetos    باد و خاک
بادِسور    بادِسور    bAdesor    بادگرم
بافور      بافور      bAfòr         وافور
بافِه    بافِه   bAfeh   بسته های زراعت
بال      بال           bAl        آستین
بالِ تَش   بالِ تَش   bAletash   کنار آتش
بالِشت    بالِشت    bAlesht    متکا
بالو         بالو    bAlo      هواپیما
بَتَر         بَتَر        betar      بدتر
بُتُل        بُتُل       botol     سوسک
بُتِه        بُتِه        boteh     بوته
بِجُم      بِجُم      bejom    زودباش
بَحمونی   بَحمونی   bahmoni   فلان کس
بِختَر      بِختَر     bextar      بهتر
بَدعُنُق   بَدعُنُق   badaonoq   بداخلاق
بَدقُوارِه   بدقُوارِه    badqowAreh      بدهیکل
بِرار       بِرار      berAr       برادر
بَرافتو    بَرافتو    beraftow    جایی که نور آفتاب بتابد
بِرچ     بِرچ       berç       درخشان
بَرد       بَرد        bard      سنگ
بِرِشد    بِرِشد    bereshd    کباب شد
بُرم      بُرم        borm        ابرو
بِرنُو     بِرنُو     bernow    نوعی اسلحه
بِرُری     بِرُری      berori      برادری
بَرَه       بَرَه       barah        کفگیر
بَرَهوت   بَرَهوت    barahot    صحرای خشک
بَق       بَق       baq        قورباغه
بَلگ     بَلگ      balg       برگ
بَلیط    بَلیط    balit      بلوط
بِندار     بِندار    bendAr     شیب تند
بُنگ روز  بُنگ روز   bogeròz   صبح زود
بُنگ     بُنگ       bong       صدا
نِنگِشد    بِنگِشد    bengeshd   گنجشک
بُنگون     بُنگون   bongon     بادمجان
بِنوش     بِنوش    benosh      بنفش
بوبینه     بوبینه    bobineh     بابونه
بُوجِه       بُوجِه    bòojeh      بودجه
بورو      بورو      bòro     سرمای شدید
بوسِک      بوسِک    bòsek    بوی بد
بوسو       بوسو   bòso      بوستان
بُوِه         بُوِه       boweh     پدر
بُهو         بُهو      boho       چادر عشایر
بی         بی      bi     بود ، بزغاله
بی دِماغ    بی دِماغ     ?beidemA   دلخور
بِیدُنگ     بیدُنگ   beidong     ارام ، بیصدا
بِی قِضا    بی قِضا    beiqezA   بی خطر
بِیار        بِیار     beyAr     بیدار
بیچِه    بیچِه    biçeh    صداکردن جوجه ها
بید       بید     bid      بود ، درخت بید
بیدار    بیدار    bidAr    مواظبت ، نگهداری
بیرَق     بیرَق      beyraq    پرچم

واژگان مشترک دزفولی و بختیاری با آآغاز «پ»

این مطلب تکمیل می‌شود

logo-samandehi